Partijprogramma voor de Tweede Kamer:

 

 • Kwijtschelding van studieschulden tot maximaal € 40.000
 • Een goede regeling voor schulden ontstaan door bijzondere omstandigheden
 • Eerlijke berekening van de pensioenen en premies
 • Andere uitkeringen groeien mee met de koopkracht
 • Passende woonruimte voor jongeren en ouderen
 • De lasten van milieuvervuiling worden neergelegd bij de veroorzakers
 • Herinvoering van een basisbeurs voor Nederlandse studenten voor studies binnen Nederland
 • Ontwikkelen kaderregeling/CAO voor ZZP-ers
 • Verzekeringen voor buitenlandse arbeiders, in het bijzonder ook seizoenarbeiders; lasten voor uitkeringen in buitenland die bovenmatig zijn worden gedragen door de werkgevers 
 • Financiële ondersteuning Nederlandse werknemers en uitkeringsgerechtigden om vraaguitval door de huidige recessie te verminderen  
 • Minder invloed van Europa. Geen Europese belastingen. Heroverweging van Nederlandse deelname aan de euro.
 • Harmonisatie van belastingpercentages en subsidieregelingen voor bedrijven in 
  Europa om oneerlijke concurrentie te vermijden
 • Samenwerking om oneerlijke concurrentie van buiten Europa te bestrijden
 • Snelle oplossing van de toeslagenaffaire
 • Snelle oplossing van de schade aan huizen door aardbevingen en de gaswinning. 
 • Heroverweging Lelystad Airport onder andere vanwege geluidshinder
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info