Partij informatie

De Partij is opgericht door de heren K.P. Scheps en R. Scheerder met de hulp van de Stichting Campagneteam Nederland en werkt met de Stichting samen voor ledenwerving en inning van contributie en uitvoering van de afdrachtregeling.

De partij heeft als doel het behartigen van de jongeren en de ouderen die de afgelopen twaalf jaar systematisch benadeeld zijn.

Jongeren willen wij helpen door kwijtschelding van studieschulden en herinvoeren van de studiebeurs.
Wij willen daarmee studeren weer binnen bereik van iedereen brengen en misschien daarmee ook een stuk jeugdwerkloosheid oplossen.


Ouderen boven de 77 jaar hebben ruim voldoende pensioenpremie betaald. In 2008 was de dekkingsgraad ongeveer 108%. Toch hebben zij niet de afgesproken procentuele verhoging (indexatie) hebben gekregen en soms zelfs verlaging van hun pensioen. Dit komt omdat voor/door de werkende pensioendeelnemers van 2008 tot en met 2018 vaak maar 75% van de kostendekkende premie is betaald. De rest wordt uit "de grote pot betaald", dus als het ware gestolen van het rendement op de vroegere inleg van gepensioneerden en de mensen die geen deelnemer meer zijn van dat pensioenfonds. Dat onrecht willen wij ongedaan maken door over die periode ook maar 75% van het opbouwpercentage toe te kennen aan de toen werkende deelnemers. Door dat in de regelgeving aan te passen met terugwerkende wordt de dekkingsgraad meteen groter en kunnen de ouderen met terugwerkende kracht als nog de indexatie uitbetaald krijgen. (Voor zover ze voor de uitbetaling reeds overleden zijn moet dat bedrag aan hun nabestaanden worden uitgekeerd of toegevoegd worden aan de reserve voor dat jaarcohort) JenO - De Partij voor Jong en Oud           Stichting Campagneteam Nederland
Postbus 78                                                    Postbus 78
6920 AB DUIVEN                                         6920 AB DUIVEN
k.v.k. 80231659                                             k.v.k. 70932840


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info