Landelijk beleid:

Wonen

- meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen

- bevoegdheden vestigingsbeleid en toewijzing woningen gemeenten vergroten

Gezondheidszorg

- budget gezondheidszorg gemeenten vergroten met het index percentage sinds de taken door de rijksoverheid zijn overgedragen

- aanvullende budgetuitbreiding in verband met veranderde regelgeving en problemen ten gevolge van corona (COVID-19)

Werk, Inkomen en Schulden

- veel starters komen moeilijk aan een baan; functie-eisen zijn vaak te hoog en geboden loon te laag. de overheid moet nadere regels stellen en meldpunt voor (vermeende) misstanden instellen.

- mensen die werkloos zijn geworden moeten langer een uitkering ter hoogte van tenminste het minimum loon krijgen voordat zij op bijstandsniveau terugvallen

- de AOW moet gekoppeld blijven aan het minimum loon

- het aanvullend pensioen wordt volledig gebaseerd op de afgedragen premie en het daarop behaalde rendement en niet op een fictief opbouw percentage (pensioen"diefstal") waardoor vanaf 2008 grote bedragen aan de reserve zijn onttrokken en pensioenen niet geïndexeerd zijn. De gedupeerden (of hun nabestaanden) moeten daar volledig voor worden gecompenseerd.

- Schulden bij DUO (De schuld van Asscher - PvdA) worden tot maximaal € 100.000 volledig kwijtgescholden.

Milieu

- de stikstofproblematiek moet snel worden opgelost. De agrariërs moeten daar zelf ook voor een deel financieel aan bijdragen

- subsidie voor elektrische auto's moet worden verlengd met name voor de auto's van minder dan 25.000 euro en het totaal budget daarvoor vergroot

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info